In het verleden zijn veel financiële producten gesloten waarbij het eindkapitaal onzeker was.

Concreet houdt dit in dat, wanneer u een bepaald eindkapitaal voor ogen had en dat uiteindelijk niet gehaald zou worden, er een teleurstelling op de loer ligt. Nog erger is het als het door u benodigde eindkapitaal cruciaal is. Bijvoorbeeld omdat u de lening op uw woning moet aflossen. Of wanneer dit kapitaal essentieel is voor uw oudedagsvoorziening. Vaak is dit kapitaal ook nog gebaseerd op een vooronderstelde rente waarmee de pensioenaanvulling moet worden aangekocht. Met de huidige lage rente ligt een financieel drama op de loer. Ook wordt het effect van inflatie vaak onderschat. Wat u nu kunt kopen voor één euro zal over dertig jaar aanzienlijk lager zijn.

Zijn uw verwachtingen realistisch

Alleen om de boven genoemde redenen is het al noodzakelijk om regelmatig te controleren of het realistisch is om te verwachten dat uw eindkapitaal in de buurt zal liggen van wat u verwacht te kunnen doen met dit kapitaal.

Hoe eerder u weet of uw doelstellingen wel of niet gehaald zullen worden, hoe meer tijd u heeft om aanvullende maatregelen te nemen of uw doelstellingen bij te stellen. Belangrijk hierbij is dat u een goed inzicht heeft in de werkelijke ontwikkeling van uw vermogen.

De wereld verandert

Wat is ooit de doelstelling geweest waarmee u ooit uw financiële product heeft gesloten? Is dat nog altijd uw doelstelling? De wereld om u heen verandert. De AOW leeftijd is verhoogd. Het maximaal op te bouwen pensioen is de afgelopen jaren diverse malen aangepast. Misschien bent u van werkgever verandert, of is uw werkgever van pensioenregeling gewijzigd. Allemaal zaken waar u rekening mee moet houden om te kijken of u uw doelen nog kunt halen.

Waarom zou u reageren

Op zich is het niet raar dat u weinig kijkt naar uw financiële plaatje. Bij acute problemen onderneemt de gemiddelde consument direct actie. Het niet kunnen voldoen aan uw doelstelling is een dreigend toekomstig probleem. Dit soort problemen schuift een gemiddelde consument graag voor zich uit. Zeker als ook nog onduidelijk is welke concrete acties u zou moeten ondernemen om uw situatie te verbeteren. Dus is het begrijpelijk als u niets heeft gedaan.

Welke concrete stappen kunt u zetten

Om te weten welke concrete stappen u zou moeten zetten zult u eerst uw wensen en doelstellingen weer actueel moeten hebben. Samen met u inventariseren wij deze wensen en doelstellingen, waarna wij voor u een concreet plan uitwerken. Regelmatig zullen wij dit plan met u controleren en waar nodig aanpassen. Zijn aanpassingen nodig, dan zullen wij hier snel op inspelen, want zoals gezegd, hoe eerder u weet dat iets aangepast moet worden, hoe meer tijd u heeft om maatregelen te nemen of uw doelen bij te stellen. Dat voorkomt teleurstellingen.

Wilt u weten hoe uw financiële situatie nu is en hoe zich dat verhoud ten opzichte van uw wensen en doelstellingen, maak dan nu een vrijblijvende adviesafspraak.

 

Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet ingegaan. Met ingang van deze datum is een overgangsregeling ingegaan met een duur van 1 jaar. Deze periode eindigt dan ook op 1 juli 2018, over drie maanden. Vanaf dat moment moeten alle werkgevers aan alle verplichtingen van deze nieuwe wet voldoen.

Voor wie geldt de Arbowet

De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. Hierbji maakt het niet uit of je deeltijd- of flexwerker bent, oproepkracht of een nul-urencontract hebt. Het geldt voor alle werkgevers in Nederland, ongeacht het aantal werknemers of de nationaliteit van het bedrijf.

Wat verandert er in de Arbowet

De Arbowet is aangepast om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten. Hierbij is preventie nog meer centraal gezet. De rol van diverse betrokkenen is veranderd.

  • Het is nu verplicht om een overeenkomst op te stellen tussen de werkgever en de arbodienstverleners met daarin de manier van ondersteuning
  • De arbodienstverlener moet aangeven hoe hij de voor de werkgever verplichte taken uit gaat voeren
  • Het contract met de bedrijfsarts moet specifiek ingaan op de uitvoering aan een aantal punten
  • De arts adviseert bij de ziekteverzuimbegeleiding, waardoor duidelijker is dat de werkgever verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding
  • Het medezeggenschapsorgaan (de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging) krijgen instemmingsrecht over de persoon en positionering van de preventiemedewerker
  • De arbodienstverlener moet nauw samenwerken met de medezeggenschap
  • Werknemers moeten een mogelijkheid krijgen tot spreekuur, waarbij zij het recht hebben een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden of zich ziek melden
  • De inspecite SZW gaat handhaven op aanwezigheid van een basiscontract

Dit is een korte samenvatting van de aanpassingen en zijn hier genoemd als voorlichting. U kunt hier geen juridische rechten aan ontlenen.

Wettelijke verplichtingen

Uit de wijziging volgen nogal wat wettelijke verplichtingen waar u aan zult moeten voldoen. Heeft u het allemaal al geregeld, dan chapeau. Moet u echter alles nog regelen, dan is er werk aan de winkel voor u. Er zijn handige hulpmiddelen vanuit de overheid beschikbaar gesteld. Uiteraard ben ik graag bereid u te helpen, dan kunt u weer verder met uw onderneming.  

Bronnen:

https://www.arboportaal.nl/documenten/videos/2017/03/23/stappenplan-arbozorg
https://arbo-op-orde.zelfinspectie.nl/index.php/

 

 

Uit onderzoek door het CBS blijkt dat maar één op de vijf ondernemers zich verzekerd heeft tegen de risico's van arbeidsongeschiktheid. Veel ondernemers vinden deze verzekering te duur. In de praktijk blijkt echter dat er vaak géén onderzoek naar is gedaan. Veel ondernemers hebben er niet over nagedacht. Dat is begrijpelijk, want u bent bezig met uw onderneming en niet met randzaken. Maar de risico's zijn aanzienlijk. Ook het CPB waarschuwt voor de grote financiële risico's die samenhangen met uw ondernemerschap.

Moet u uw volledige inkomen verzekeren

Dat is maar de vraag. Wat geeft u per maand uit? Is dat veel, of weinig, in verhouding tot andere mensen? Een handig hulpmiddel om dit te bekijken wordt geleverd door het Nibud. Hier kunt u berekenen wat u ongeveer nodig heeft om op een normale wijze door te leven. Het is niet mogelijk om 100% van uw inkomen te verzekeren, want verzekeraars willen graag een prikkel houden om u aan het werk te krijgen. Dat is begrijpelijk. Maar 80% van uw inkomen kan wel.

Andere inkomsten

Heeft u een partner en werkt deze ook? Zo ja, wat zijn daar de verdienste en hoe is bij uw partner de zaken geregeld bij arbeidsongeschiktheid? Het kan, helaas, zo zijn dat u beiden tegelijk arbeidsongeschikt raakt. Zijn er verzekeringen of overeenkomsten die niet meer betaald hoeven worden als je arbeidsongeschikt raakt? Als bekend is hoe de situatie dan is, dan ziet u het verschil aan gewenst en werkelijk inkomen. Dit verschil is het bedrag dat u kunt verzekeren.

Bezuinigen

Afhankelijk van wat u nu uitgeeft, kunt u ook kijken of er zaken zijn waarop bezuinigd kan worden. Als u arbeidsongeschikt raakt, is die tweede auto dan nog nodig? Moeten wij twee keer per jaar, of meer, op vakantie? Zijn er abonnementen die opgezegd kunnen worden. Wat is echt noodzakelijk. Alles wat u kunt en wilt bezuinigen hoeft u ook niet meer te verzekeren.

Wettelijke verplichtingen

Vind u het lastig om al deze zaken uit te zoeken? Natuurlijk, u heeft een onderneming om te runnen.  Vraag mij dan om advies.  Dan bespreek ik graag met u de opties. Kunt u verder met ondernemen en bepaalt u zelf wat u wilt verzekeren.  

Bronnen:

https://www.nibud.nl/consumenten/persoonlijk-budgetadvies/
http://www.cpb.nl/publicatie/zelfstandigen-en-arbeidsongeschiktheid
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/28/20-procent-zzp-ers-verzekerd-voor-arbeidsongeschiktheid

 

Bijna de helft van alle bedrijven en overheidsinstellingen (45%) heeft in 2017 te maken gehad met een cyberaanval. Dat blijkt uit een onderzoek in vijf landen door verzekeraar Hiscox. Nederlandse bedrijven komen slecht uit de bus. Dit terwijl de gemiddelde schade € 184.000,- per incident bedroeg. Voor sommige bedrijven liep de schade volgens dit onderzoek in de miljoenen.

Goed voorbereid

Slechts een op de veertien bedrijven is in Nederland goed voorbereid op een eventuele cyberaanval. Nederlandse bedrijven geven het minst uit aan digitale beveiliging. Ongeveer 10% van ons IT-budget wordt besteed aan cybersecurity. In de andere onderzochte landen ligt dit enkele tienden van een procentpunt hoger. Maar daar is het gemiddelde IT-budget een kwart tot de helft hoger dan het Nederlandse budget.

Ook met training en bewustzijnsprogramma's voor medewerkers scoren wij in Nederland het laagst, terwijl hier veel winst valt te behalen.

Meer technologie

Is meer technologie dan de oplossing? Volgens Yasin Chalabi, de Manager Cyber en Data Risks van Hiscox Nederland, is pro-actief denken, strakke processen en beter getraind personeel een betere oplossing. Maak uw medewerkers bewust van de cyberriscio's. Train ze in cyberveiligheid. Zorg dat uw systemen up-to-date zijn. Gebruik de meest actuele antivirussoftware en update deze als er een nieuwe versie voor u beschikbaar is.

Wettelijke verplichtingen

Wettelijk dient u bij een hack ook te voldoen aan een aantal eisen. Is uw bedrijf daar al op ingericht? Zeker is dat u bij een aanval direct zult moeten reageren. Is er een draaiboek waar u aan moet voldoen of is er ondersteuning welke gelijk alle zorgen uit uw handen neemt? Heeft u niets geregeld, maar wilt u wel weten wat u kunt of moet doen? Dan bespreek ik graag met u de opties. Kunt u verder met ondernemen en bijft u aan het roer.

Bron: Rapportage Hiscox

Uit onderzoek door Motivaction, in opdracht van Aegon, is gebleken dat de Nederlandse werknemer de discussie over een nieuw pensioenstelsel beu is. Er is een grote behoefte aan zekerheid, zowel over het stelsel als over het eigen pensioen. Door ontevredenheid en de daarmee samenhangende zorgen wil de Nederlander zijn pensioen zelf regelen.

Vertrouwen

Nu het duidelijk is geworden dat er onzekerheden in het pensioenstelsel zitten ondermijnt dat het vertrouwen. De Nederlander wil zicht en grip hebben op zijn koopkracht na pensionering. De zekerheid dát er pensioen wordt uitgekeerd en hoeveel. In 2017 had 62% van de onderzochte deelnemers geen idee van wat zij aan pensioen zouden krijgen.

Steun kalft af

Nog maar de helft (48%) van de Nederlanders vindt dat wie werkt, verplicht pensioen moet opbouwen. Van de Nederlanders wil 6 op de 10 zelf kunnen bepalen bij wie zij hun pensioen opbouwen.

Communicatie

Uit het onderzoek blijkt wel dat onzekerheid leidt tot ontevredenheid. Onzekerheid over het te verwachten pensioen en onzekerheden uit het pensioenstelsel. Hierdoor ontstaan zorgen. Als er meer inzicht zou zijn in het te verwachten pensioen en de risico's die er zijn, dan zou dit veel onzekerheid wegnemen. Ook kan u dan zelf bepalen of en wat u hier aan kunt doen om meer zekerheid te krijgen.

Wat kunt u doen

Bepaal eerst wat er bij pensionering nodig is. Wat zijn uw woonlasten? Is de hypotheek afgelost, of betaalt u huur en wat zal dit dan zijn? Wat is er nodig voor de boodschappen, vakantie en andere uitgaven? Kijk dan wat u, inclusief de te verwachten AOW zult ontvangen. Is dit ingewikkeld of komt u er niet uit, aarzelt u dan niet om contact met mij op te nemen. Dan zorg ik voor een overzichtelijk geheel, weet u waar u aan toe bent en kunt u zelf bepalen welke route u wilt en kunt varen.

Bron en link naar rapport

website2.png

Alex van Zanten

Voor een afspraak bel met:
071 260 0660

Of mail via:
info@zekervanzanten.nl